Sakuracommerce - ecommerce based on Yii2

https://sakuracommerce.com

0

Sakuracommerce - ecommerce based on Yii2 php framework. Features: Clean quality code followoing SOLID prinsiples and OOP.

https://sakuracommerce.com

Demo: https://demo.sakuracommerce.com Demo Backend: https://demo.sakuracommerce.com

Github for review code: https://github.com/nurbeknurjanov/yii2ecommerce

Phiên bản Yii: 2.0

Thêm bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký, để bình luận.